Hagyó Miklós I. rendű vádlott észrevétele a II. rendű vádlott Mesterházy Ernő vallomására a Kecskeméti Törvényszéken 2012. szeptember 20. napján

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

Még a szünet elrendelése előtt kérem, hogy a bíróság ismertesse a nyomozati iratok 63.kötet 41.449/A. oldalán található vallomás 4. bekezdésének 2. mondatát.

 

Tanács elnöke az indítványnak megfelelően ismerteti a nyomozati iratok 41.449/A. oldalának megjelölt részletét.

Tanács elnökének kérdésére az ügyész, a vádlottak és a védők egyezően kijelentik, hogy a II. r. vádlott nyomozati vallomásából további ismertetést nem kérnek.

Tanács elnöke 11 óra 16 perckor rövid szünetet rendel el, majd a tárgyalást 11 óra perckor folytatja azzal, hogy a tárgyalóteremben a 44-45., illetve a 47. oldalon írottak megjelentek.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott észrevétele:

Nem kerültem könnyű lelki helyzetbe, hiszen a Mesterházy úr által elmondottak, illetve az ön által felolvasottak előidézték azokat az emlékeket, amelyeket az előzetes fogvatartás elszenvedőjeként átéltem jómagam is, hasonlóan Mesterházy Ernőhöz és valójában csak az tudja megérteni mit is jelent csak 24 órát eltölteni a Gyorskocsi utcai rendőrségi fogdában, aki azt sajnálatos körülmények között valami okán elszenvedte. Én ezt átéltem, ezek felkavaró élmények, azzal kapcsolatban, amit e tekintetben többlet teherként mondott Mesterházy úr, ebben személyes érintettségem is van, nem kívánok észrevételt tenni.

Azonban védőm javaslatára és tanácsára ténykérdésekben kénytelen vagyok a tényeknek megfelelően tájékoztatni a tanácselnök asszonyt és a törvényszéket. Annyit el szeretnék mondani, hogy itt sok esetben a fővárosi önkormányzat működését tekintve olyan tényekről van szó, objektív tényekről, amelyek az eljárási rendszerben tisztázódtak ki, tehát ahogy az előterjesztések megszülettek. A BKV-val való egyeztetés, ügyosztályokkal való egyeztetés folyamatában, közgyűlési üléseken Mesterházy Ernő nem volt jelen, ő ezeknek a fórumoknak nem volt a tagja, ő valóban politikai szerepet töltött be, ezekre ő nem emlékezhet, ezért kénytelen vagyok a pontosításokat megtenni.

Először is a 41.415/B. oldal. Amikor is Mesterházy úr vallomásában azt mondta, hogy ennek két nagyon erős megnyilvánulása volt, egyik az volt, hogy gyakorlatilag egyeztetés nélkül Hagyó Miklós összehívott egy sajtótájékoztatót és bejelentette Aba Botond visszahívását. Ténykérdés, hogy erre a sajtótájékoztatóra a meghívót Demszky Gábor főpolgármester úr küldte ki és az ő sajtósai 2006. december 15-én. Ez egy nappal azután volt, hogy engem főpolgármester-helyettesnek megválasztottak, ez volt az első közös sajtótájékoztatónk a főpolgármester úrral, természetesen minden egyes részletét, hiszen még egyszer mondom, egy napja voltam főpolgármester-helyettes, átbeszéltem a főpolgármester úrral és az ő kollégáival. Itt jelentettem be azt a szándékot, ami Aba Botond visszahívását jelentette. Azt is szeretném itt elmondani, hogy hetekkel, hónapokkal előtte minden kétséget kizáróan már megjelentek a főpolgármester úrnak különböző hírportálokon és különböző cikkekben azon kijelentései, hogy Aba Botondnak távoznia kell. Tehát ha tényalapon közelítjük meg, akkor e tekintetben a tények azok, amiket én itt most ismertettem.

Második ilyen kijelentés a 41.415/B oldal oldalon, ami szerint az EU támogatásokkal kapcsolatos fejlesztési projektek kezelésére egy önálló irodát hoznak létre, amely vezetésével szintén saját emberét bízta meg, anélkül, hogy bárkivel ezt egyeztette volna. Itt határozottan kell utalnom a fővárosi önkormányzat szervezeti és működési szabályzatára, amely legjobb emlékezetem szerint a változtatás közgyűlési hatáskör, főleg akkor, ha egy új ügyosztálynak a léteresítésére kerül sor. Így ha a szükséges dokumentumokat a tanácselnök asszony bekéri, akkor minden kétséget kizáróan ki fog derülni, hogy ez az előterjesztés is a szükséges koordinációt és egyeztetési folyamatot végigjárta, így a főpolgármesteri kabinet ülésén is foglalkoztunk ezzel a kérdéssel és ebből kifolyólag egyértelműen látszik, hogy a főpolgármester és az SZDSZ támogatása, jóváhagyása és szavazata nélkül ilyen ügyosztály létrehozása nem volt lehetséges.

Szeretném szintén tényként megállapítani az ön által már reggel ismertetett szervezeti és működési szabályoknak megfelelően, illetve az 512/2007. főpolgármesteri intézkedésre utalnék, hogy ennek az ügyosztálynak a szakmai felügyeletét a főpolgármester úr közösen Ikvai úrra és rám testálta, így valamennyi az ügyosztály által szakmailag előkészített előterjesztést közösen írtunk alá és közös egyeztetés után járta meg a szükséges, a már sokszor említett egyeztetési folyamatot a fővárosi önkormányzatnál.

Ugyanakkor e tekintetben megfelel a valóságnak, hogy az ügyosztály vezetője tekintetében a főpolgármester úrnak és a főjegyző úrnak tettem személyi javaslatot, mert ezt a személyt ismertem, kifogástalan szakmai önéletrajza volt, előtte emlékezetem szerint a Mezőgazdasági Minisztérium Európai Uniós Integrációs Főosztályának volt az egyik vezető munkatársa. Legjobb emlékezetem szerint az ügyosztály vezető kinevezéséhez a főpolgármester és a főjegyző együttes aláírására volt szükség és a munkáltatói jogokat itt is a főjegyző úr gyakorolta.

Antal Attilát érintően ismertetett vallomásrész tekintetében szeretném megerősíteni a szóbeli és írásbeli vallomásomat, részletesen beszámoltam arról, hogy milyen körülmények között, milyen eljárás után lett Antal Attila megválasztva a fővárosi közgyűlés elsöprő többségének támogatásával, az kifejezett szakmai javaslat volt. Antal Attila elbocsátásának körülményeire utalva felhívnám tanácselnök asszony figyelmét az általam benyújtott, illetve az ön által ismertetett dokumentumra, amely 2008. március elején egy főpolgármesteri kabinetülésre utal, amikor Antal Attila elbocsátásával kapcsolatos előkészítő anyag elkészítésére a megbízást a főpolgármester úr a főjegyző úrnak adta.

Volt még egy kabinetülés 2008. márciusában vagy áprilisában és a személyi kérdésekben mi minden esetben Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes úrral közösen jártunk el, az említett két főpolgármesteri kabinetülésen az előterjesztők is közösen vagyunk, a feladatok ellátásáért is közösen feleltünk Ikvai úrral.

Balogh kinevezésével kapcsolatban, ami a 41.421/B. oldalon található, hogy „ Hagyóék döntése alapján Balogh lett a megbízott vezérigazgató és hogy a legtöbb vezérigazgatóhelyettes a régi 2006 előtti vezetőséghez tartozott, akikben Hagyóék nem bíztak és Baloghot jelölték”. Ténykérdés, hogy Balogh úr kinevezéséről a BKV igazgatósága döntött, amelynek elnöke az SZDSZ által delegált T. úr volt, négy delegált tagja volt az SZDSZ részéről, négy az MSZP részéről, kettő kormány delegált volt, így minden kétséget kirázó módon okiratok mutatják, hogy ez egy kollektív döntés volt. Szintén ténykérdés, hogy ebben az időben már épp az Antal úr által fémjelzett átalakítási projekt folytán teljesen új irányítási struktúra alakult ki, amely négy vezérigazgató-helyettesre, mint úgymond szerkezeti pillérre épült, az ötödik is a BKV vezérigazgató-helyettese volt, de ő közvetlenül csak a 4-es metróval kapcsolatos kérdésekben látta el ezt a teendőjét. Ez a négy helyettes, aki 2008. februárjában volt, ők Regőczi Miklós, Tóth Norbert, Somodi László és Balogh Zsolt. Tehát közülük egyetlen egy sem volt a 2006-os régi vezérigazgató-helyettesek közül, valamennyiük kinevezése, mint ahogy ezt már elmondtam Antal Attila idejében történt.

A H. Évával kapcsolatos vallomásrész tekintetében fenntartom az írásbeli és szóbeli vallomásomat, részletesen kifejtettem, hogy én őt a BKV munkatársaként ismertem meg, és 2008 év elejétől, ha jól emlékszem február 1-től segítette tanácsaival a főpolgármesteri hivatalt, így az én kabinetemnek a munkáját. Határozottan kijelentem, hogy a BKV irányítása tekintetében semmilyen olyan jogkörrel nem rendelkeztem és semmilyen tekintetben nem léptem túl a hatáskörömet, tehát nem utasítottam a BKV vezérigazgatóit, a közvetlen irányításba, a BKV belső ügyeibe nem szóltam bele és nem adtam utasítást.

Nyomatékosítani szeretnék még egy nagyon fontos tényt. Mesterházy Ernő úr a vallomásában egy „A” betűs cégről beszélt, ha jól gondolom ez az AAM. Amiről ő a vallomásában beszél, az nem a vádban szereplő 2007. január 24-ei szerződésre, amivel én jelen pillanatban vádolva vagyok, hanem ez a 2007. december 22-én megkötött, öt évre szóló keretszerződésre vonatkozik, ami egyébként az ezzel kapcsolatos nyomozati vallomásaimat, írásos és szóbeli vallomásomat e tekintetben teljes egészében alátámasztja. Én még egyszer csak ténykérdések tekintetében, az ügyvédem tanácsára védekezés szempontjából elengedhetetlenül fontos kérdésekre reflektáltam most, azonban, ha a későbbiekben még további kiegészítést tartok szükségesnek, azt észrevétel formájában az eljárás későbbi szakaszában szeretném megtenni.

Tanács elnöke Mesterházy Ernő II. r. vádlott vonatkozásában ismerteti a nyomozati iratok Főpolgármesteri Hivatal iratai melléklet Főpolgármesteri Hivatal 2. kötetéből a 2006. szeptember 1. napján létrejött együttműködési megállapodást, az ezzel kapcsolatos emlékeztetőt az együttműködés koordinálásáért felelős személy kijelöléséről, valamint a 2007. február 27.-én kelt felkérést Ikvai-Szabó Imre részéről a Főpolgármesteri Iroda Kormányzati Koordinációs Központja felé (DVD 371-375. oldalak).

 

Tanács elnökének kérdésére Mesterházy Ernő II. r. vádlott:

Nem kívánok észrevételt tenni.

 

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:

Rövid iratismertetést kérnék, mégpedig a Főpolgármesteri Hivatal iratai 1. kötetéből, a főpolgármesteri kabinet 2008. március 31. napján hozott 145/2008. számú és a 146/2008. számú döntéseit, valamint a 2008. május 14. napján hozott 196/2008. számú döntést.

 

Tanács elnöke felolvassa a fenti döntéseket.

 

Egyéb indítvány, észrevétel nem volt. A tanács elnöke befejezetté nyilvánítja a II.r. vádlott kihallgatását.