Hagyó Miklós I. rendű vádlott részletes észrevétele Balogh Zsolt IV. rendű vádlott vallomására a I/14. vádponttal kapcsolatban a Kecskeméti Törvényszéken 2012. október 25. napján

Hagyó Miklós I. rendű vádlott részletes észrevétele Balogh Zsolt IV. rendű vádlott vallomására a Kecskeméti Törvényszéken 2012. október 25. napján

Hagyó Miklós I. r. vádlott védője 46/Vé/51. sorszám alatt becsatolja a 2007. március 29-ei, 2007. június 28-ai, a 2008. február 28-ai, és a 2008. március 27-ei fővárosi közgyűlési ülés jegyzőkönyveit a releváns napirendi pontokra vonatkozóan a védence tárgyalási vallomásához kapcsolódóan.
 
Hagyó Miklós I. r. vádlott észrevétele:
A IV. r. vádlott vallomásaival kapcsolatos részletes észrevételeimet több részre bontottam. Az első rész a C.C. Soft Kft.-vel kapcsolatos észrevételek, ezt követik a II. vádponttal kapcsolatos észrevételek, ezután az AAM Zrt.-vel kapcsolatos észrevételek, majd a nyomozati vallomás egyéb részleteire tett általános észrevételek. Reménykedem abban, hogy ma mindez belefér az időbe, és akkor ezen kívül egy 10 perces észrevételt szeretnék megosztani a tanácselnök asszonnyal, ami úgy gondolom fontos az eljárás szempontjából.
Először a I/A. vádpont 14. pontja a BKV és a C.C. Soft Kft. között 2007. július 12. napján kötött szerződés tekintetében. Mielőtt rátérnék az ezzel kapcsolatos észrevételeimre szeretnék felvilágosítást kérni a Tisztelt Törvényszéktől.
A nekem átadott és elvileg a teljes nyomozati anyagot tartalmazó DVD-n nem találtam a C.C. Soft Kft. vezetőjének, Egervári Ajtonynak a meghallgatásáról készült jegyzőkönyvet. Aziránt érdeklődnék, hogy ez az irat a törvényszék rendelkezésére áll-e.
 
Tanács elnöke tájékoztatja Hagyó Miklós I. r. vádlottat, hogy nincs ilyen a bíróságnak átadott iratok között.
 
Hagyó Miklós I. r. vádlott:
Köszönöm szépen a választ. Erre tekintettel elöljáróban felhívnám a figyelmet a saját magam által tapasztaltak, a nyomozati iratok áttanulmányozása és az akkori sajtóban megjelent hírek megismerése alapján kirajzolódó párhuzamra.
1.    Az ügyben foganatosított első gyanúsítotti kihallgatásomat és egyben őrizetbe vételemet megelőzően 2010. május 11. napján ügyvédemmel együtt írásban jeleztük a nyomozó hatóságnak, vagyis a Budapesti Rendőr-főkapitányságnak, hogy bármikor állok a hatóságok rendelkezésére, az állandó bejelentett lakhelyemen tartózkodom, továbbá valamennyi elérhetőségünket is megadtam. Ennek ellenére 2010. május 14. napjáig, amikor is 7-8 rendőr rontott be a lakásomba, ahol azonnal falhoz állítottak és megbilincseltek, a rendőrség nem élt a felkínált lehetőséggel és nem hallgattak meg a történtekről.
2.    A nyomozati irat 64. kötet 42.115 illetve 42.117. oldalán található az a Balogh Zsolt által 2011. április 8. napján K. D. ügyészségi nyomozónak írt levél, amely szerint 2009. október első felében felkeresett egy ügyvédet, aki telefonon illetve írásban is felvette a kapcsolatot az akkori fővárosi főügyésszel és közölte vele, hogy Balogh Zsolt a nyomozás eredményességéhez szeretne segítséget adni. A levélből ugyanakkor az is kiderül, hogy sem ez a megkeresés, sem az ezt követő megkeresés nem járt eredménnyel és a IV. r. vádlottat csak 2010. februárjában hallgatta ki a rendőrség tanúként, majd gyanúsítottként.
3.    Az előzőekkel párhuzamba állítva utalok az origo.hu internetes weboldalon 2010. április 8. napján „Villámhatáridővel vett méregdrága szoftvert a BKV a párttámogató cégtől" címmel megjelent cikkre, amely ahogy arra már az írásbeli vallomásomban is hivatkoztam a következőket tartalmazza: „A C.C. Soft Kft. egykori vezetője azonban állítja, hogy mindent a szerződésnek megfelelően végeztek. A közlekedési vállalat szakemberei többszöri ellenőrzés után vették át tőlük az utóbb hibásnak nyilvánított utastájékoztató rendszert. Egervári Ajtony az origoval azt közölte, hogy a rendőrség őt nem kereste meg és amikor jelentkezett náluk, hogy bemutassa az igazát bizonyító iratokat, akkor azt mondták, hogy az ügy akkori állása szerint nincs szükség a nyilatkozatokra. Így Egervárit egyelőre azokkal az állításokkal kapcsolatban sem kérdezte meg a rendőrség, amelyeket a BKV ügyben hűtlen kezeléssel gyanúsított Balogh Zsolt fogalmazott meg nagy visszhangot kiváltó március elejei interjúiban. Egervári állítja, hogy nem adott pénzt senkinek". Mindezek tehát azt jelentik, hogy hiába jelentkezett bárki is önként, hogy elmondja az igazságot, erre lehetőséget senki nem kapott. Ez pedig bennem egyértelműen azt a benyomást kelti, mintha a nyomozó hatóság illetve az ügyészség azokra, akik önként megkeresték őket, nem lett volna kíváncsi. A fentiek pedig azért is bírnak jelentőséggel, mert míg Balogh Zsoltot és engem utóbb aztán több ízben kihallgatott a nyomozó hatóság és az ügyészség, aminek eredményeként mind a ketten vádlottként itt állunk a törvényszék előtt, a C.C. Soft Kft. érintett ügyvezetője azonban úgy szerepel a vádirat 19. oldalán található I/A. 14. vádpontban olvasható tényállásban nem mellékesen egy közelebbről nem nevesített kvázi elkövetőként, hogy őt az eljárás során, semmilyen minőségben egyetlenegy hatóság sem hallgatta meg.
 
Rátérve a konkrét szerződésre. Elsőként ismételten határozottan kijelentem, hogy én az adott projektet vagyis a HÉV vizuális utastájékoztató rendszerének kiépítését érintően sem az előkészítés, sem a pályáztatás, sem a C.C. Soft Kft.-vel történő szerződéskötés folyamatában nem vettem részt. Ugyanúgy ahogy annak megvalósítási fázisában sem egyeztettem róla senkivel, sőt még ilyen tárgyú tájékoztatást sem kértem a BKV-tól. Nekem ebből következően semmilyen tudomásom nem volt a tényállásban foglaltakról és emlékezetem szerint erről előterjesztés sem a főpolgármesteri kabinetnek, sem a fővárosi közgyűlésnek, sem annak bizottságainak nem készült. A C.C. Soft Kft.-t illetve annak vezetőjét, tagjait nem ismerem. Az ő nevükkel ugyanúgy, ahogy az egész üggyel is először a sajtóban találkoztam. A cég ily módon tudomásomra jutott tulajdonosát Egervári Ajtonyt nem ismerem, vele sem üzleti, sem rokoni, sem baráti kapcsolatban nem álltam, illetve jelenleg sem állok. Itt utalok arra, hogy nem tudom, a IV. r. vádlott tárgyaláson tett vallomásában melyik főpolgármester helyettesre gondol a 3 közül, amikor arról számol be, hogy az utastájékoztató rendszer átadását a főpolgármester helyettes úr sürgette, de az biztos, hogy az nem én voltam. Hiszem amint azt már az előbb kifejtettem, én az egészről csak a sajtóból szereztem tudomást. Határozottan állítom, hogy én sem Balogh Zsoltot, sem a BKV más dolgozóját ezzel az üggyel kapcsolatban nem kértem, nem utasítottam, rájuk semmiféle nyomást nem gyakoroltam sem a szerződés megkötése, sem a C.C. Soft Kft. által elvégzett munka igazolása érdekében. Én a cég teljesítésének a BKV részéről történő ellentételezése céljából sem Balogh Zsoltot sem mást soha nem fenyegettem meg, semmilyen erőszakos vagy félelmet keltő magatartást nem tanúsítottam. Az írásbeli vallomásomban foglaltakat teljes egészében meg nem ismételve, azonban azokat kiegészítve a következő ténybeli ellentmondásokra szeretném felhívni a figyelmet. Nézzük a tényeket.
A C.C. Soft Kft. és a BKV között 2007. július 12. napján megkötött szerződés 2. pontja szerint a vállalkozó egy részszámlát nyújthat be a teljes vállalkozási díj 60 %-ára a munka befejezésekor történő sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás után. A végszámla, azaz a vállalkozási díj 40 %-a az eredményes 30 napos próbaüzem után kiállított teljesítési igazolás kiállítása után nyújtható be ( Céges iratok melléklet Cég 39. kötet 57. oldal). Ezzel szemben az írásbeli vallomásomban kifejtett okokból és körülmények között 2007. október 3 napján kelt módosítás 2.1. pontja már azt rögzíti, hogy a vállalkozó a vállalkozási díj 60%-ának kifizetésére a módosítás hatályba lépését követően automatikusan jogosult ( Céges iratok melléklet Cég 39. kötet. 69. oldal). Tehát ekkor már nem feltétel a korábban előírt műszaki átadás-átvétel, melyre végül a részszámla benyújtását követően 2007. november 30-án került sor (Céges iratok melléklet Cég 40. és 44. kötete, bár nem a logika szabályai szerinti sorrendbe, de tartalmazza a részszámla és a végszámla kapcsán keletkezett iratokat). A számfejtési ív, melyet Balogh Zsolt írt alá, amelyen szerepel a faktorálás kifejezés 4259. oldal. A kifizetési igazolás, amelyet ... és N. G. írtak alá a 4261. oldal. A 2007. október 15. napján kelt teljesítési igazolás, amit Balogh Zsolt és N. G. írnak alá 4265. oldal. A 2007. október 18. napján kelt faktorálási értesítés, amit Balogh Zsolt és N. G. írnak alá, és amelyben a C.C. Soft Kft. értesíti a BKV-t, hogy a fennálló követelését az MKB engedményezés útján megszerezte, 4267. oldal. Az MKB Bank által 2007. december 9. napján kiállított faktorálási elszámolás, ami alapján a C.C. Soft Kft. már 2007. október 26. napján megkapta a végösszeg 60%-ának megfelelő 71.280.000 Ft-ot (Cég 40. kötet, 1131. oldal).
A második, azaz a vállalkozási díj 40 %-át kitevő végszámla kibocsátásával kapcsolatban rendelkezésre álló tények. A számfejtési ív, amit N. G. írt alá, amin szerepel a faktorálás kifejezés 4271. oldal. A kifizetési igazolás, amit ... írt alá 4273. oldal. A 2007. december 6. napján kelt teljesítési igazolás, amit Balogh Zsolt és N. G. írtak alá 4277. oldal. Ajánlat a fizetési feltételek megváltoztatására 2007. december 12. napján, az aláírások nem jól olvashatók, e szerint a C.C. Soft Kft. az általa 2007. december 6. napján kibocsátott számla 2008. február 4. napi lejáratához képest, 180 napos fizetési haladékot enged, tehát 180 nappal később kellett volna kifizetni a BKV-nak ezt a pénzt, ami alapján a BKV által kért új fizetési határidő 2008. augusztus 2. napja, ez a 3951. oldalon található. A következő tény a faktorálási értesítés, ami ugyanazon a napon, 2007. december 12. napján kelt, mint a fizetési határidő módosításáról szóló előbbi irat itt sem jól olvashatóak az aláírások. Ebben a C.C. Soft Kft. értesíti a BKV-t, hogy a fennálló követelést a MKB Bank engedményezés útján megszerezte, így a BKV kizárólag az MKB felé teljesítheti majd ezt a kifizetést, 3953. oldal.
Tehát mindezekből az okiratokból, tényekből kétséget kizáróan megállapíthatók a következők:
1.    2007. október 15. napi teljesítési igazolás a vállalkozási díj 60 %-ára, vagyis 59,4 millió forint plusz Áfa -ra vonatkozott. A 2007. december 6. napi teljesítési igazolás pedig csak és kizárólag a fennmaradó 40 %-ra, tehát 39,6 millió forint plusz Áfa-ra.
2.    Az adott ügylettel összefüggésben sem Balogh Zsolt, sem más személy nem írt alá 2007. december 10. napján semmilyen számfejtési ívet a vádiratban foglaltakkal ellentétben. A 2007. december 6. napi számfejtési ívet nem a IV. r. vádlott, azaz nem Balogh Zsolt, hanem N. G. írta alá.
3.    A C.C. Soft Kft. mind a részszámla, mind a végszámla alapján fennálló követelését faktorálta az MKB Bankra, amiről a BKV-t szabályosan értesítette, így a BKV kizárólag az MKB felé teljesíthetett a szerződésnek megfelelően, azaz szerződésszerűen.
4.    A vállalkozási díj 60 %-a már 2007. október 26. napján kifizetésre került a C.C. Soft Kft. részére.
5.    A BKV 2007. december 12. napján elfogadta a C.C. Soft Kft. ajánlatát a fizetési feltételek megváltozására, ami alapján nemhogy előbbre hozták a fizetést, hanem maximum 180 nappal kitolták a fizetési határidőt 2008. augusztus 2. napjáig, majd a BKV ugyanazon a napon, az adott követelésre vonatkozó faktorálási értesítést is átvette. Meggyőződésem szerint a IV. r. vádlott tárgyaláson ismertetett nyomozati vallomását ezen tények tükrében szükséges megvizsgálni.
 
Kijelentésenként szeretném a IV.r. vádlott egyes állításait szembe állítani a tényekkel, illetve egymással.
 
1/. „Én mondtam Hagyónak, hogy bár a munkát a C.C. Soft Kft. elvégezte, én is láttam, hogy működik, erről nekem a HÉV vezetői beszámoltak, de nem telt el a 30 napos próbaüzem, így nem igazolható le a teljesítés". (Hivatkozás 64. kötet 41.737 oldal).
 
Ellentmondanak ennek a következők:
„Azt nem tudom, hogy miért nem tudott a C.C. Soft 30 napos hibamentes próbaüzemet produkálni, de a megfelelő szakterület vezetői a C.C. Soft teljesítését próbaüzemre alkalmasnak tartották, ezt bizonyítja, hogy a mai napig ez a rendszer üzemel a Szentendrei HÉV vonalán". (Hivatkozás a 64. kötet 41.761. oldal).
„Én egyébként megkérdeztem a műszaki szakembereket, akik ezzel foglalkoztak, és ők nekem azt mondták, hogy rendben van a rendszer". (Hivatkozás 64. kötet 42.129 oldal). „Amikor nekem a HÉV műszaki szakemberei azt mondták, hogy tulajdonképpen rendben van a próbaüzem, saját magukat is mentették a korábbi mulasztások miatt. Mivel az előző években 21 néhány milliárd forintot nyomtak a HÉV ezen szakaszának rekonstrukciójára, nem lehetett felvállalni azt, hogy emiatt a szoftver probléma miatt egy városrésznek ne legyen közlekedése. Én ezt az indokrendszert láttam a mögött, hogy a cégen belül a műszaki szakemberek úgy tájékoztattak, hogy rendben lesz az utastájékoztatás, bár a próbaüzem még nem fejeződött be". ( Hivatkozás a 64. kötet 42.131 oldal). „A társaságnál minden egyes jármű biztonságos üzemeltetése, minden infrastruktúra elem biztonságos üzeme a leges legelső feladat. Minden előtt van az utas és a dolgozó biztonsága. Így a vasútkerekes ágazaton belül a HÉV is különösen fokozott biztonsági előírások, úgynevezett vasútbiztonsági előírások alapján üzemel. Ez az előírás nem enged meg minimális eltérést sem. Az üzemeltetésben résztvevő gördülő állomány, így a HÉV kocsik, karbantartó vagy szervízjárművek stb., sem az infrastruktúra tekintetében, az egyes elemek műszaki színvonalának a szigorúan előírt paramétereket teljesíteniük kell. Én a felelős műszaki szakembereket megkérdeztem és tőlük azt a választ kaptam, hogy még nem fejeződött be a próbaüzem, de tökéletesen működik, ezért a rendszer működése szempontjából nyugodtan írtam alá annak teljesítési igazolását. (Hivatkozás Balogh Zsolt 2012. október 9-én a tárgyaláson tett vallomása).
 
A C.C. Soft Kft.-vel kapcsolatos tények a műszaki átadás és a jogi eljárás kapcsán:
2007. november 21. napján Sztanó József a C.C. Soft Kft. részéről e-mailben készre jelenti a projektet, kapják ..., másolatban Balogh Zsolt (Céges iratok Cég 40. kötet 1097 illetve 1099 oldal), amit követett a 2007. november 30. napi műszaki átadás¬átvétel ( Céges iratok Cég 40. kötet, 1101 oldal). Itt pontosan fel vannak sorolva azok a személyek, jóval több, mint tízen vannak, akik ezen az első ominózus november 30-ai műszaki átadáson és átvételen részt vettek. Meg szeretném jegyezni, hogy itt 8 személy mellett látható a BKV felirat, egy kicsit tüzetesebben megnézve, ... a HÉV részéről, illetve ... is fel van itt tüntetve, aki mögött nincs ott, hogy milyen minőségében vett részt ezen a műszaki átadás-átvételen, de a 2008. június 17-ei, szintén helyszíni bejárás kapcsán készült jegyzőkönyvből, ( Céges iratok Cég 40. kötet 160. oldal), kiderül, hogy ... úgy lett ott megjelölve, hogy BKV utastájékoztatás. Ezt azért tartom fontosnak, mert 2007. november 30. napján tízen vettek részt a BKV részéről ezen az ominózus műszaki átadás-átvételen. Tízen, szinte valamennyien különböző osztályokról, ez a felsorolásokból és a későbbi jegyzőkönyvekből is jól látszik. Ezen időpontot követően ugyanezen utastájékoztató rendszer átadását, átvételét tekintve még 15 db másik bejárásra került sor az alábbi időpontokban: 2007. december 17., céges iratok cég 40 kötet 193. oldal, 2008. január 7-e, céges iratok cég 40. kötet 176. oldal, 2008. január 21., céges iratok cég 40 kötet 205. oldal, 2008. február 1., céges iratok cég 40 kötet 209. oldal, 2008. március 3., céges iratok cég 40. kötet 211. oldal, 2008. március 14., céges iratok cég 40 kötet 214. oldal, 2008. április 8., céges iratok cég 40 kötet 217. oldal, 2008. április 21., céges iratok cég 40 kötet 219. oldal, 2008. május 25., céges iratok cég 40 kötet 224. oldal, 2008. június 9., céges iratok cég 40 kötet 226. oldal, amint már említettem Kis Károly tekintetében, látható, hogy ő melyik részleget képviselte a BKV részéről, 2008. június 17., céges iratok cég 40 kötet 160. oldal, 2008. június 26., céges iratok cég 40 kötet 166. oldal, 2008. július 29., céges iratok cég 40 kötet 167. oldal, 2008. augusztus 5., céges iratok cég 40 kötet 170. oldal, és az utolsó 2008. november 28., céges iratok cég 39. kötet 71. oldal. Ezen alkalmakkor az ellenőrzésben, ha az ismétlődéseket nem számítjuk, hiszen volt olyan kolléga, aki szinte valamennyi helyszíni bejáráson részt vett, 27 kolléga vett részt a BKV részéről. A második teljesítési igazolás aláírását követően és a 2008. február közepi számlakifizetést megelőzően 4 db különböző bejárásra került sor, amikor a BKV bármely munkatársa jelezhette volna, hogy a 30 napos próbaüzem nem teljesül és a számla nem fizethető ki. Ilyen azonban egyik esetben sem történt.
2. / A 2010. február 24. napi kihallgatásáról készült jegyzőkönyv 5. oldal 5. bekezdésében a következő kijelentés szerepel: „ Elmondom, hogy ez volt az egyetlen teljesítés, amit én igazoltam le". ( Hivatkozás 64 kötet 41.737. oldal). Ez a 2007. december 6. napi teljesítési igazolásra vonatkozik, amely alapján a C.C. Soft Kft. által kibocsátott végszámla benyújtásra került bruttó 47.520.000 Ft értékben.
Ennek ellentmond a 2010. március 16. napi folytatólagos gyanúsítotti kihallgatásáról készült jegyzőkönyv 4. oldala (nyomozati irat 41.763 oldal), amikor a IV. r. vádlott a nyomozó hatóság által elé tárt iratokra nyilatkozik: „Az elém tárt 2007/41.950. számú számfejtési ívvel, a 2007. október 15-én kelt számlával, a 2007. október 15. napján kelt teljesítési igazolással és a 2007. október 18. napján kelt BKV, C.C. Soft, MKB közötti faktorálási szerződéssel kapcsolatban elmondom, hogy ezeket az iratokat én írtam alá. Az elém tárt 2007/49.125. számú számfejtési ívvel, a 2007. december 6-án kelt számlával és a 2007. december 6-án kelt teljesítési igazolással kapcsolatban elmondom, hogy ezeket az iratokat én írtam alá. Az elém tárt 2008/851. számú számfejtési ívvel, a 2008. március 17. kelt számával, a 2008. március 17-én kelt teljesítési igazolással és a 2008. március 17-én kelt BKV, C.C. Soft, MKB közötti faktorálási szerződéssel kapcsolatban elmondom, hogy ezeket az iratokat én írtam alá. Az elém tárt 2008/11.093 számú számfejtési ívvel, a 2008. március 31-én kelt számlával, a 2008. március 17. napján kelt teljesítési igazolással
és a 2008. március 31-én kelt a BKV, C.C. Soft, MKB közötti faktorálási szerződéssel kapcsolatban elmondom, hogy ezeket az iratokat én írtam alá".
Megállapítható tehát, hogy nem a 2007. december 6. napi volt az egyetlen teljesítési igazolás, amit Balogh Zsolt aláírt, hanem azt megelőzően és azt követően is írt alá teljesítési igazolásokat. Megállapítható az is, hogy a BKV, annak képviseletében konkrétan a IV. r. vádlott a vád tárgyává tett szerződésen kívül 2008. márciusában további szerződést kötött a C.C. Soft Kft.-vel egy szerződés nyilvántartási szoftver kifejlesztésére és telepítésére. Megállapítható, hogy a nyomozó hatóság a IV.r. vádlott elé tárta a faktorálási szerződéseket, valamint az is, hogy valamennyi számfejtési ív aláírását elismerte.
A fentiekkel kapcsolatban szeretnék átnyújtani egy iratot. Egyébként ez valahogy gondolom a folytatólagos kihallgatásról szóló jegyzőkönyvben is így nézhetett ki, hogy a IV. r. vádlott elé tártak egy iratot.
 
Hagyó Miklós I. r. vádlott a 2007/49.125. számú számfejtési ívet másolatban átadja tanács elnökének, majd tanács elnöke megállapítja, hogy ez az irat a C.C. Soft Kft. iratanyagában is fellelhető, tárgyalási jegyzőkönyvhöz csatolva 46/Vá/52. sorszám alatt.

 
Hagyó Miklós I. r. vádlott:
Ezen számfejtési ívvel kapcsolatban a IV. r. vádlott 2010. március 16. napi vallomásában ( nyomozati irat 41.763 oldal) az olvasható, hogy ezt a számfejtési ívet is a IV. r. vádlott írta alá. Megjegyezném, hogy ezen nincs rajta Balogh Zsolt aláírása, még a szignója sem.
 
Tanács elnöke megállapítja, hogy a szóban forgó iraton aláíróként N. G. szerepel.
 
Hagyó Miklós I. r. vádlott:
A 2007. december 6. napján kelt számlával összefüggésben kiállított számfejtési ívet tehát nem Balogh Zsolt, hanem N. G. írta alá. Az, hogy a IV. r. vádlott ennek az aláírását is a sajátjaként ismeri el, egy olyan mozzanata az eljárásnak, amely igazolja a nyomozati vallomásával összefüggésben tett tárgyalási vallomását a nyomozati vallomása tartalmának tényleges motivációját illetően.
Az írásbeli vallomásomban már hivatkoztam a céges iratok cég 44. kötet 4.195. oldalán található, a Központi Nyomozó Főügyészség által 2011. április 26. napján kelt, az MKB Bank Zrt.-nek címzett megkeresésre, amelyben az ügyészség a faktorálással kapcsolatos valamennyi irat megküldését kérte a banktól. Kérdésként merül fel, ha a nyomozó hatóság a 2010. március 16. napi folytatólagos gyanúsítotti kihallgatáson Balogh Zsolt elé tárta a két faktorálási szerződést, akkor miért volt oka arra az ügyészségnek, hogy később, 2011. áprilisában megkeresse az MKB Bankot azok megküldése érdekében, hiszen a IV.r. vádlott elé tárt iratoknak a nyomozati iratok között kellett lenniük, akkor miért kellett ezeket a papírokat újra beszerezni.
Tanács elnöke tájékoztatja Hagyó Miklós I. r. vádlottat és védőjét, hogy a 68. kötet DVD-n szereplő anyaga nem teljesen egyezik meg a vádhatóság által papír alapon átadott anyaggal, így a DVD-n nem szerepelnek azon iratok, amiket a Központi Nyomozó Főügyészség megkeresésére az MKB Bank megküldött.
 
Hagyó Miklós I. r. vádlott védőjének észrevétele:
Tisztelt Törvényszék, kérem szíveskedjék akkor rögzíteni, hogy konkrétan milyen iratokról van szó. Ezek nem álltak rendelkezésünkre és most sem állnak, nem ismerjük őket, ezért kérjük, hogy a tisztelt ügyészség bocsássa rendelkezésünkre ezeket az iratokat.
Tanács elnöke megjelöli az MKB Bank által megküldött iratokat: a 2007. október 17-én kelt faktoring keretszerződés az MKB Bank Zrt. és a C.C. Soft Kft. között, a 2007. december 12-én kelt faktoring keretszerződés az MKB Bank Zrt. és a C.C. Soft között, a faktorszámlák, bankszámlakivonatok, ajánlat fizetési feltételek megváltoztatására, faktorálási értesítések, számlák, teljesítés igazolási dokumentumok.
Tanács elnöke felhívja az ügyészt, hogy a felsorolt iratokat a következő tárgyalásra adja át az I. r. vádlott védőjének.
 
Hagyó Miklós I. r. vádlott védője:
Szeretném, ha erre haladéktalanul sor kerülne az ügyészség részéről, az iratokat Budapesten, a Zichy utca 14-ben átvesszük. Szeretnénk, hogyha erre mielőbb sor kerülne, tekintettel arra, hogy ez a védekezésünk szerves részét képezi.
Tanács elnöke közli Hagyó Miklós I. r. vádlottal és védőjével, hogy ezt az iratanyagot a tárgyalás szünetében megtekinthetik, illetve ismételten felhívja az ügyészt, hogy az iratokat haladéktalanul bocsássa az I. r. vádlott védője rendelkezésére.
 
Hagyó Miklós I. r. vádlott:
Tisztelt Tanácselnök Asszony! Ettől a kérdés még kérdés marad. Kérdés marad az is, hogy ha ezek az iratok az ügyészség rendelkezésére álltak, akkor a vádiratban miért nem tesznek erről említést. Hiszen egyetlenegy mondattal nem szerepel a vádiratban az, hogy a BKV nem a C.C. Soft Kft.-nek fizetett, hanem a faktorálási szerződés megkötése után a C.C. Soft engedményezte az MKB Bankra a kifizetéseket, és ezek az adatok nemcsak, hogy miért nem szerepelnek a vádiratban, hanem miért nem szerepelnek az ezzel kapcsolatos iratok a teljes nyomozati anyagot tartalmazó DVD-n sem.
3/. „... volt az ügyintézője ennek a pályázatnak. A pályázat kiírásáért D. Z. volt a felelős vezető. Én mint csoportvezető felügyeltem ... munkáját. Azt sem tudom megmondani, hogy ... kivel egyeztetett a pályázatra meghívottakkal kapcsolatban. Én ezt úgy tudtam meg, hogy ezzel a pályázattal foglalkoznom kell, hogy D. úr szignálásával kaptam egy értesítést, hogy a pályázatot elbíráló bizottságnak a tagja vagyok. Én ekkor találkoztam először magával a pályázattal is". ( Hivatkozás 64. kötet 41.859. oldal).
Ehhez képest a BKV belső kontroll igazgatóság 2. számú jelentése megállapítja, hogy a projekt lebonyolításának ügyintézője, gazdája Balogh Zsolt volt. (Hivatkozás céges iratok, Cég 39. kötet 7. oldal).
4/. „Véleményem szerint a C.C. Soft az utastájékoztató rendszerre kiírt pályázaton erősen irányítottan nyert. Ezt a kollégáim, főnökeim megjegyzéseiből szűrtem le." (Hivatkozás 64. kötet 42.129 oldal).
Ellentmond ennek: „Úgy emlékszem 4-5 cég ajánlatát kaptam meg akkoriban. Kérdésre elmondom, hogy emlékezetem szerint a C.C. Soft Kft. ajánlata kb. 10 %-kal kedvezőbb volt a 2. helyezett cég ajánlatától. A pályázat értékelésének eredménye az volt, hogy a C.C. Soft Kft. nyerte meg a munkát, ekkor elindult a szerződéskötési folyamat." ( Hivatkozás a 64. kötet 41.759. oldal). Mindez azt jelenti, hogy ez a pályázat egy szabályszerű pályázat volt, ahol a BKV számára legmegfelelőbb, legolcsóbb pályázatot benyújtó céget választották ki, előre meghatározott szempontok és pályázati feltételek alapján.
5/. A 2010. március 16. napi folytatólagos gyanúsítotti kihallgatásról készült jegyzőkönyvben a következő kijelentés szerepel: „A szerződést követően megkeresett engem Egervári azzal, hogy műszaki problémái vannak és többletmunkát kell kiépíteniük a teljesítés érdekében. Egervári arra hivatkozott, hogy nem volt korrekt a BKV kiírása és nem tájékoztatták arról, hogy nincs kapcsolat a biztosító berendezéssel". Majd később: „A többletmunkáért kifizetett összeget Hagyó Miklós részére kell kifizetni". ( Hivatkozás 64. kötet 41.759. oldal).
Ellentmond ennek: Ezt megelőzően 2010. március 6. napján a Magyar Nemzetnek adott interjúban az az állítás olvasható, hogy „2007. novemberében az informatikai beruházással kapcsolatban a győztes cég majd jelentősen árat fog emelni és a pályázati határidőt is kitolja". Amihez azt is hozzátette, „ez egy bevett eljárás lehet, hogy az e fajta pályázatok formailag a legkedvezőbb ajánlattal nyernek, de utóbb mindig jönnek ezek a módosítások, a megemelt árakkal és a határidőkkel való bűvészkedéssel". ( Hivatkozás 1.kötet 279-281. oldal).
„A C.C. Soft ugyanakkor nem számolt azzal, és ezt a BKV műszaki szakemberei el is hallgatták a pályázat alatt, hogy a biztonsági rendszerhez kell hozzáférésnek lennie. Amikor elkezdődött a munka, akkor jöttek rá erre a C.C. Soft emberei, de a Thales cég 1,2 milliárd forintot kért a szoftverért. Erről egyébként az összes érintetett részvétele mellett legalább 2-3 tárgyalás is lefolyt. Amikor ezt nem kapta meg, a Thales elkészítette a biztonsági rendszert és lezárta. Ehhez még a BKV műszaki szakembereinek se volt hozzáférése és szembesültek azzal a ténnyel, hogy nincs vezérlőpult a HÉV-ek irányításához. Ekkor gyorsan összefabrikáltak egyet, ehhez kapcsolódott egy szálon a C.C. Soft rendszere, hogy onnan vegye le az információkat. Ehhez kellett egy külön programot írni, ez okozta a szerződésmódosítást és az áremelkedést, ez a külön program". ( Hivatkozás 64. kötet 42.130-42.131 oldal).
Tény, hogy a szerződés módosítására azokból az okokból került sor október 3. napján, amit az írásbeli illetve a szóban elmondott vallomásban részletesen kifejtettem. Tény, hogy ennek a szerződésmódosításnak a szoftver kapcsolat kiépítéséhez semmilyen köze nem volt, csak felidézném, hogy a kijelzők cseréje okozta ezt az árkülönbséget. Tény továbbá az is, hogy ez a folyamat már 2007. augusztusában, 2007. szeptember elején elindult, mielőtt megismertük volna egymást és a IV. r. vádlott műszaki vezérigazgató helyettes lett volna. Ha jól emlékszem, 2007. szeptember 3-án a IV. r. vádlott már elkötelezettséget vállaló visszaigazoló e-mailt küldött ezzel kapcsolatban a C.C. Soft Kft. számára.
6./ „Hagyó úr áthívott a városházára és ott közölte, hogy igazoljam le a C.C. Soft teljesítését". (Hivatkozás 64. kötet 41.737. oldal).
Ennek ellentmond:
A 2010. március 6-án a Magyar Nemzet című napilapnak adott interjúban a következők olvashatóak. Nem olvasom fel teljes egészében, mert épp az előbb olvastam, a lényeg viszont ugyanaz, hogy 2007. novemberében hangzott el „a szerződésmódosítást márpedig meg kell csinálni, és a többletpénz teljes összegét ki kell fizetni még pedig karácsony előtt". Azonban ez a szerződésmódosítás már október 3-án megtörtént.
2010. március 7-én, tehát másnap a Hír tévének adott interjúban már más szerepel. „Ősz végén keresték meg azzal, hogy van egy adott munka és ennek a munkának a kifizetése során többletteljesítményt kell elszámolni". Az ősz vége egybeesik az előbbi novemberi dátummal. Majd továbbmegy és azt mondja, „ezek az igények egyébként hihetőnek tűntek és én el tudtam fogadni". Tisztában vagyok azzal egyébként, hogy a tisztelt törvényszék védőm indítványa ellenére nem tette a tárgyalás anyagává a IV. r. vádlott 2007. március 6-án és 7-én közzétett nyilatkozatait, de szeretném megjegyezni, hogy a tény ettől tény marad. Ezek a nyilatkozatok több helyen összeegyeztethetetlenek a IV. r. vádlott nyomozati vallomásával.
A 2010. március 16. napi folytatólagos gyanúsítotti kihallgatásról készült jegyzőkönyvben az eddig ismertetett és egymással sem egyező állításoktól ismét eltérve arról beszél a IV.r. vádlott, hogy a szerződéskötést követően megkereste őt Egervári Ajtony, aki közölte vele, hogy műszaki problémák vannak és többletmunkát kell kiépíteni a teljesítés érdekében. Azt is elmondta a IV.r. vádlott, hogy a C.C. Soft többletmunka igényét úgy lehet belefogalmazni a szerződésbe, hogy a korábbi pályázati feltételeket módosítják. Ezek után tette azt a kijelentést, hogy 2007. november végén, december elején én behívattam a városházára és utasította arra, szemben a teljesítésigazolással, hogy ki kell fizetni a C.C. Soft Kft. végszámláját.
Egybevetve egymással a IV.r. vádlottnak az események időpontjára, azok sorrendjére, az én állítólagos utasításaim tartalmára és tárgyára vonatkozóan a nyomozás keretében és a médiának tett különböző kijelentéseket, részletekbe menő elemzés nélkül is szembetűnőek a bennük lévő ellentmondások. Én - hozzáteszem az igazságnak megfelelően - mindig is tagadtam, hogy Balogh Zsolt állításai megtörténtek, hiszen amit rólam ebben az összefüggésben elmondott, egyszerűen nem igaz, nem felel meg a valóságnak. A nyomozó hatóságnak és az ügyészségnek nyilván további nyomozati cselekményeket kellett volna lefolytatni a tények és az ellentmondások tisztázása érdekében.
7. „A C.C. Soft Kft. számlájának a kifizetése átcsúszott 2008-ra. Ezt onnan tudom, hogy már megbízott vezérigazgatóságom idején ... úr szólt nekem, hogy menjek át a városházára Hagyó úrhoz. Miután leültem, Hagyó mondta nekem, hogy szépen halad a szentendrei munka". ( Hivatkozás 64. kötet 41.739. oldal 1. bekezdés).
Ennek ellentmondó, minden kétséget kizáró tény, hogy a IV. r. vádlott megbízott vezérigazgatói kinevezésére 2008. február 19. napján került sor. A BKV-C.C. Soft között 2007. július 12. napján megkötött szerződés, illetve annak módosítása szerint a vállalkozói díj ugyan két részletben kerül kifizetésre, de ezen időpontban már a 2. részlet is kifizetésre került, megelőzve a IV. r. vádlott megbízott vezérigazgatóvá történő kinevezését. A műszaki átadás-átvétel pedig még korábban, már 2007. november 30. napján megtörtént.
8. A 2010. február 24. napi gyanúsítotti kihallgatási jegyzőkönyvben foglaltak szerint azt mondta a IV.r. vádlott, „később, mikor jelezték, hogy nem üzembiztos a rendszer, akkor én ezt elmondtam Hagyónak, aki azt mondta, hogy pótmunkával kell ezt megoldani. Végül is 2009. tavaszáig nem sikerült ezt megoldani, 2009. tavaszán a jogi igazgatóságot utasítottam a kártérítési eljárás megindítására". ( Hivatkozás 64. kötet 41.737 oldal).
Ennek ellentmondó tények, amelyeket a rendelkezésre álló nyomozati iratok alapos áttanulmányozásának eredményeként tártam fel,  időrendben szeretném  az ezzel kapcsolatos iratokat bemutatni.
2008. június 16-án N.G., a beruházási főosztály főosztályvezetője levelet ír dr. Sz. Gy. jogi igazgatónak, amelyben a rendszer cseréje vagy a kártalanítás érdekében a szerződésből vagy felső jogszabályból adódó lehetőségek iránt érdeklődik. (Céges iratok Cég 40. kötet 1037. oldal).
Ezt követően 2008. június 27. napján ..., a jogi igazgatóság munkatársa elkészítette az ezzel kapcsolatos állásfoglalást, amit e-mailben elküld dr. Sz. Gy.nek, aki azt június 28. napján N. G.-nak, illetve másolatban ...-nak is továbbítja. N. G. az e-mailt június 30. napján ...-nak is megküldte, majd ezt az e-mailt ... beruházási osztályvezető részére is továbbították. Ezek az e-mailek egyébként a céges 40. kötet 981-983. oldalain találhatók.
... ügyfélszolgálati munkatárs 2008. szeptember 15. napján e-mailben jelezte ...-nak, hogy panasz érkezett a Békásmegyeri HÉV vonalán levő kijelzőkre, amire válaszul ... még ugyanezen a napon 2008. szeptember 15. napján e-mailben megkereste ...-t a C.C. Soft Kft. projektvezetőjét, amit másolatban ...-nak és ...-nak is elküldött a felmerült hibák megvizsgálása és a rendszer beüzemelése érdekében. ... 2008. szeptember 17. napján válaszolt szintén e-mailben ...-nak illetve másolatban elküldte ...-nak is, amelyben kifejtette, hogy a kért feladat végrehajtásához szükséges erőforrások megteremtésében jelentős segítséget nyújtana az általuk sok hónapja várt támogatási szerződés megszületése. Alternatívaként, gesztusként értékelhető volna egy BKV teljesítési igazolás kibocsátása, melyben a C.C. Soft Kft. 2008. januárjától augusztusig terjedő időszakban a Szentendrei HÉV utastájékoztató rendszer működtetése irányába kifejtett erőfeszítései elismerést nyernének. ... 2008. szeptember 17. napján e-mailben válaszolt N. G.-nak, amiben a következőket rögzítette: „Azt hiszem nem várhatunk tovább a döntéssel a projekt ügyében. Mindenképpen szükséges lenne egyértelmű vezetői döntéssel támogatva tárgyaló asztalhoz ülni a kivitelezőkkel". Ugyanezen a napon továbbá ... T. P.-nek, a logisztikai főosztály főosztályvezetőjének e-mailt írt, amiben T. úr segítségét, vezetői döntését kéri a projekt kezeléséhez, hozzáteszi - és ez is egy nagyon fontos mondat -, hogy nem lenne szerencsés megint valami újságcikkben szerepelni ezzel a témával. Vagyis már nem csak a BKV-n belül volt az köztudomású tény, hanem a sajtó is foglakozott 2008. szeptemberében már az utastájékoztató rendszerrel. T. P. 2008. szeptember 19. napján erre reflektálva e-mailt küldött ...-nak, N. G.-nak, és dr. T. P.-nek a logisztikai főosztályra, valamint másolatban Balogh Zsoltnak, Futó Sándornak és dr. Sz. Gy.-nek. A levél egyrészt a Trafficom Kft. megkeresését, a megtett és folyamatban lévő intézkedésekről rövid jelentés készítését, a C.C. Soft Kft. mellőzését és a folyamatban lévő munkái felfüggesztését kérte, valamint a jogi lépések érdekében alapadatok eljuttatását dr. Sz. Gy. részére. Emellett egyébként dr. Sz. Gy. igazgatót külön is megszólították ebben az e-mailben, intézkedését kérik annak érdekében, hogy a C.C. Soft Békásmegyeri HÉV utastájékoztató projekt hibás teljesítését jogi útra terelhessék, mivel a cég nem hajlandó önszántából a teljesítésre. ... 2008. szeptember 22. napján e-mailben kereste meg dr. Sz. Gy.-öt, amit másolatban T. P.-nek, N. G.-nak és ...-nak is elküldött. A levélben pedig mellékelten küldte a kért adatokat, így a 2008. júniusi jogi szakvéleményt. ( Céges iratok Cég 40. kötet 1033., 1035. és 1039. oldalak). Tehát azt a szakvéleményt küldték át újra, amit egyébként a jogi ügyosztály egyik munkatársa készített el még azon a nyáron, ez már a nyári levezésben is benne volt.
Dr. Sz. Gy. 2008. november 3. napján újabb jogi szakvéleményt készített, amelyet Balogh Zsoltnak, mint általános és műszaki vezérigazgató helyettesnek küldött meg azzal, hogy a levélben - és ez is fontos - ügyintézőként dr. ...szerepel. A szakvélemény többek között a következőket rögzíti: A jogi igazgatóság ugyanakkor elképzelhetőnek tartja, hogy jogvita esetén a bíróság ítélhet akként, hogy a teljesítésigazolási jegyzőkönyvek aláírása a vállalkozási szerződés átadás-átvételre vonatkozó, fent idézett próbaüzemet előíró rendelkezésének módosítását jelenti, így társaságunk kvázi elismerte a teljesítést. Megfontolásra javasolta, hogy a társaság jelentse be elállását a C.C. Soft Kft.-vel kötött módosított vállalkozási szerződéstől. Valószínűnek tartotta, hogy a vállalkozó nem fogadja el az elállást és bírósági útra kell majd terelni az ügyet. A viszony megromlása miatt elképzelhető, hogy a vállalkozó az eddigi javítási, karbantartási, kvázi üzemeltetési feladatait nem fogja ellátni, ami a rendszer - még ha hibás - működését teljes mértékben ellehetetleníti. ( Céges iratok Cég 44. kötet 3.969-3.971. oldal).
Ezt követően és itt hangsúlyozom, legalábbis a rendelkezésemre álló nyomozati iratok alapján nem állapítható meg, hogy történt volna az ügyben bármilyen, így akár jogi jellegű lépés. Ami a következő, amit immár a nyomozati iratok között fellelhető levelek is igazolnak, hogy Dr. S. K. ügyvéd a C.C. Soft Kft. képviseletében 2009. május 14. napján fizetési felszólítást küldött a BKV-nak, amelyben az utastájékoztató rendszer 2008. január 1. napjától történő üzemeltetéséért a Kft. részére 480 millió forint plusz áfa 15 napon belüli megfizetését követeli azzal, hogy amennyiben erre nem kerül sor, úgy haladéktalanul kezdeményezi a szükséges és elégséges jogi lépéseket a kintlevőségük behajtása érdekében. A felszólításra Balogh Zsolt általános és műszaki vezérigazgató helyettes, valamint dr. ... jogi ügyosztályvezető 2009. június 18. napján kelt levelében válaszolt, mely levél kizárólag annyit tartalmaz, hogy a BKV álláspontja szerint a C.C. Soft Kft. nem teljesítette hibátlanul a vállalkozási szerződésben foglaltakat, és a Kft. tevékenységét csak szavatossági kötelezettségei teljesítéseként tudja a BKV értelmezni, így a fizetési felszólításban foglaltaknak nem áll módjukban eleget tenni. ( Céges iratok Cég 44. kötet 3.961-3.967. oldal).
Mindezek alapján egyértelműen megállapítható, hogy a 2010. február 24. napi gyanúsítotti kihallgatásról készült jegyzőkönyvben szereplő kijelentést, vagyis, hogy 2009. tavaszán a IV. r. vádlott utasította a jogi igazgatóságot a kártérítési eljárás megindítására, a felsorolt és a nyomozati iratok részét képező okirati bizonyítékok kétséget kizáró módon cáfolják.